Antigenní test ze slin SALIGEN sada 100 ks

Tato sada lze rozdělit na jednotlivé testy - vhodné pro samotestování

Námi nabízené testy ze slin jsou velice jednoduché. Většina lidí zvládne plivnutí do trychtýře, což je jediná věc, kterou musíte udělat.

Souprava antigenních testů ze slin SALIGEN. Výsledek testu je do 10 minut.

Pro odběry nad 5000 kusu napište do emailu pro lepší podmínky.

Můžeme doručit do:
13.10.2022
34 545 Kč
Objednáno

banner1_b

Námi nabízené testy ze slin jsou velice jednoduché. Většina lidí zvládne plivnutí do trychtýře, což je jediná věc, kterou musíte udělat.

Souprava antigenních testů ze slin SALIGEN. Výsledek testu je do 10 minut.

Tyto testy jsou vhodné k domácímu samotestování.

Testy jsou

 • Neinvazivní
 • Bezbolestné
 • Jednoduché k aplikaci
 • Přesný výsledek máte do 10 minut

COVID-19 je onemocnění dýchacích cest způsobené novým typem ko-ronaviru (SARS-CoV-2), který byl poprvé identifikován v prosinci 2019 v čínském Wu-Chanu. Mezi běžné příznaky infekce patří mimo jiné respirační příznaky, horečka, kašel, dušnost, snížený čich nebo chuť. V těžkých případech může infekce způsobit zápal plic, těžký akutní re-spirační syndrom, selhání ledvin i smrt. Koronaviry jsou skupina virů, které způsobují příznaky od běžného nachlazení až po závažnější pro-jevy onemocnění.

ochrana_SARS-COVID-19-infografika-prevence-obr-4

Princip

Saligen je diagnostický zdravotnický prostředek in vitro založený na principu imunochromatografického testu (ICA) pro kvalitativní detekci antigenů SARS-CoV-2 v lidských slinách. Tento test se používá k de-tekci antigenů viru SARS-CoV-2 u osob podezřelých z onemocnění COVID-19. Tento přípravek je určen k profesionálnímu použití, nebo na základě rozhodnutí daného státu.

Saligen detekuje N protein. Využívá COVID19 protilátky značené ma-lými částicemi zlata, které jsou přichyceny na nitrocelulózovou mem-bránu testovací kazety v blízkosti jamky/otvoru pro vzorek. Po aplikaci vzorku dojde vlivem kapilárních sil k nasátí vzorku z oblasti otvoru do testovací (reagenční) oblasti testu. Po kontaktu vzorku s navázanou zlatem značenou protilátkou se protilátky z membrány uvolní a putují dál celou reagenční oblastí testovací kazety.

Pokud jsou ve vzorku obsaženy antigeny SARS-CoV-2, naváží se na protilátku značenou zlatem a vytvoří se komplex antigen-protilátka. Vzniklé komplexy putují nitrocelulózovou membránou k  další testo-vací linii (T), kde jsou zachyceny dalšími anti-COVID19 protilátkami za vzniku sendvičového komplexu, jehož přítomnost se projeví vzni-kem barevného proužku. Pokud nejsou ve vzorku obsaženy antigeny SARS-CoV-2, nedojde ke vzniku žádného komplexu antigen-protilátka a v testovací linii (T) se neobjeví barevný proužek. Bez ohledu na pří-tomnost či nepřítomnost antigenů SARS-CoV-2 ve vzorku se v kont-rolní oblasti (C) testovací kazety musí objevit barevný proužek. Pokud se v kontrolní oblasti testu (C) barevný proužek neobjeví, pak je test neplatný.

navod_universal

Odběr a příprava vzorků

 • Minimálně 30 min. před odběrem nejezte, nekuřte, nežvýkejte ani nepijte žádné nápoje kromě vody.
 • Doporučení:
  Před odběrem vzor-ku si pro dosažení přesnějšího výsledku několikrát zakašlete. V ústech nashromážděte větší množství slin a několikrát je poválej-te zepředu dozadu.
 • Testovaná osoba shromažďuje sliny v ústech na špičce jazyka po dobu 30 sekund (přibližně 0,5 ml); viz. ilustrace níže.
 • Nashromážděné sliny vyplivněte přímo do extrakční vyrovnávací zkumavky k okamžitému použití. K usnadnění tohoto kroku lze po-užít náustek. Přidáním slin by se měl objem v tubě zdvojnásobit (do tohoto objemu nezapočítávejte pěnu, která přidáním slin vznikne, ale pouze tekutou část).
 • Nepoužívejte uskladněné vzorky. Dlouhodobé uchovávání může vést k poklesu signálu.
 • Vzorek chraňte před mrazem.

Návod k použití

Příprava k použití

Chemikálie by měly být před zkouškou ponechány při pokojové teplotě po dobu 20 až 30 minut. Nepoužívejte vzorky, které byly po odběru uloženy delší dobu.

Postup vyhodnocení testovací karty

 1. Vzorek odeberte podle pokynů v sekci ‚Odběr vzorku‘ a ‚Vzorky slin‘.
 2. Zakryjte tubu víčkem filtru a utáhněte víčko. Obsah promíchejte otáčením (10x) tuby dnem vzhůru a zase zpět. Těsně před použitím otevřete sáček s testovací kartou. Pokud zůstane testovací karta po otevření nepoužitá, může dojít k nepřesným výsledkům.
 3. Otevřete sáček s testovací kartou a umístěte testovací kartu na plochý povrch. Do jamky testovací karty naneste několik kapek směsi extrakčního pufru a slin. Jamka pro vzorek by měla být zcela zaplněna. Ujistěte se, že jste nanesli 2-3 kapky.
 4. Výsledek odečtěte po 10 - 15 minutách. Odečítání výsledku testovací karty po uplynutí 20 minut od nanesení vzorku může vést k nepřesným výsledkům.

Interpretace výsledků

Použití zkušební karty může vést ke třem různým výsledkům:

 1. Objeví-li se ve zkušební oblasti v úrovni písmene ‚C‘ červená čára, je výsledek platný a ‚nereaguje‘, což znamená, že nejsou zjištěny žádné antigeny SARS-CoV-2 a vzorek je tedy NEGATIVNÍ.
 2. Objeví-li se druhá červená čára ve zkušební oblasti v úrovni písmene ‚T‘, je výsledek platný a ‚reaktivní‘, což znamená, že byly zjištěny antigeny SARS-CoV-2 a test je POZITIVNÍ.
 3. Pokud se neobjeví žádná červená čára nebo pokud se červená čára objeví pouze v úrovni písmene „T“, výsledek je neplatný. V tomto případě nelze výsledek použít, protože zkouška nefungovala tak, jak měla. Podrobnosti viz oddíl „Vnitřní kontrola“. Vzorek je tedy NEPLATNÝ.

Vnitřní kontrola

Saligen test obsahuje v testovací kartě zabudovaný vnitřní ovládací prvek. Červená čára objevující se v úrovni písmene (C) je navržena jako vnitřní kontrolní čára. Vyobrazení této červené čáry potvrzuje, že došlo k dostatečnému průtoku a že testovací karta funguje. Pokud se kontrolní čára neobjeví do 10 minut, považuje se to za chybu ve výsledku zkoušky a doporučuje se provést zkoušku znovu se stejným vzorkem a novou testovací kartou. Pokud problém přetrvává, informujte výrobce nebo distributora.

navod2

Jak zlikvidovat (použité testy) ?

Dodaný materiál / obsah balení

 • Testovací karta - 50 ks
 • Extrakční vyrovnávací tuba - 50 ks
 • Víčko s filtrem - 50 ks
 • Náustek pro snazší odběr slin - 50 ks
 • Příbalová informace

Upozornění

 • Tento výrobek je určen pro diagnostické použití in vitro.
 • Tento výrobek je určen k jednorázovému použití.
 • Tento výrobek je určen pro profesionální použití, nebo na základě rozhodnutí daného státu.
 • Tento přípravek je určen k POCT použití s lidskými slinami.
 • K získání přesných výsledků by zkouška měla být provedena tak, jak je uvedeno v návodu.
 • Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti nebo poškozené sady.
 • Nepoužívejte žádná jiná činidla, která nejsou v této soupravě a nemí-chejte komponenty různých šarží.
 • Toto činidlo lze uchovávat při pokojové teplotě (15 - 25 °C). Skladova-né vzorky odebrané při nižších teplotách nechte před použitím ohřát na pokojovou teplotu.
 • Vyjměte testovací kartu z obalu a použijte ji co nejdříve, aby se zabrá-nilo dlouhodobému působení vzduchu. Dlouhodobá expozice vzdu-chu ovlivňuje výsledky zkoušky.
 • Dodržujte laboratorní zkušební postupy pro infekční onemocnění.
 • Odpad po použití by měl být likvidován jako infekční materiál a neměl být likvidován standardně.
 • Měly by být zavedeny vhodné postupy pro zajištění bezpečnosti in-fekčních činitelů a materiálů.
 • Při manipulaci se vzorky a činidly používejte rukavice.
 • Vzorky a činidla nevkládejte do úst.
 • Nekuřte, nejezte, nepijte, nepoužívejte kosmetické nebo dotykové kontaktní čočky při manipulaci s přípravkem.
 • Rozlité vzorky nebo činidla je třeba vyčistit dezinfekčními prostředky.
 • Dezinfikujte a zlikvidujte všechny vzorky, činidla a kontaminované látky v souladu s platnými místními předpisy.

Omezení

 • Výsledky testovací sady Saligen by neměly být považovány za abso-lutní a neměly by být jediným prvkem pro detekci infikované osoby. Infekci by měl potvrdit specialista spolu s dalšími experimentálními výsledky, klinickými symptomy a dalšími klinickými údaji.
 • Tato souprava detekuje SARS-CoV i SARS-CoV-2 bez ohledu na je-jich životaschopnost. Tato sada nerozlišuje mezi SARS-CoV a SARS-CoV-2.
 • V raných fázích infekce může mít nízká úroveň hladiny antigenu za následek nereaktivní výsledky.
 • Vzhledem k omezení analytických metod nemohou nereaktivní vý-sledky zcela vyloučit možnost infekce.
 • Tento výrobek dokáže kvalitativně detekovat antigeny SARS-CoV nebo SARS-CoV-2 v lidských slinách a nedokáže určit specifické množství antigenu ve vzorku.
 • In-silico analýza UK (B.1.1.7) a Jižní Afriky (B.1.351) varianta SARS--CoV-2 neodhalila žádné přímé riziko, pokud jde o diagnostickou výkonnost soupravy Saligen.

prohlaseni_o_shode

potvrzeni_splneni_ohlasovaci_povinnosti

funkcni_zkouska_testu

Pro firmy, fabriky, společnosti, organizace, dílny, výrobní závody, závody, OSVČ, instituce, startupy, zaměstnance, mistry, vedoucí, manažery, vedení, zaměstnavatele, personál, pendlery, dopravce, nemocnice, sestry, zdravotní sestry, lékaře, praktické lékaře, domovy důchodců, domovy seniorů, domovy s pečovatelskou službou, sociální služby, školy, učitele, pedagogy, pedagogické pracovníky, nepedagogické pracovníky, kluby, sportovní kluby, profesionální kluby, sportovce, sport, lidi, veřejnost, domácí testování, samotestování, samovyšetření, cestování, cestovatele

Dokumenty ke stažení

Příbalová informace

Informační prezentace

Výjimka MZ ČR

Funkční zkouška testu SALIGEN

Kód Kód: 8884630
Jméno značky: Bakter Medical
Kategorie: Testy ze slin
Záruka: Expirace 10 měsiců
Hmotnost: 3.2 kg
Zpět do obchodu

Reference

 

KDE NÁS NAJDETE

DOPRAVA A PLATBA

 

ZNÁTE NÁS Z WEBU

 

Obchodní podmínky | Reklamace a záruka | Velkoobchod | Kontakty