Ministerstvo zdravotnictví chystá návod, jak přizpůsobit plošné antigenní testování pro podniky.

Ministerstvo zdravotnictví chystá návod, jak přizpůsobit plošné antigenní testování pro podniky.

 

Článek

O tom, že je třeba pravidelně testovat zaměstnance firem na koronavirus, se mluví už půl roku. Nyní se začátek testování skutečně přiblížil.

Podobně jako ve školství, kde se počítá s testováním posledních ročníků středních škol od začátku března, se i ve firmách stále čeká na podrobnější pokyny z Ministerstva zdravotnictví.

Minulý týden se sice zaměstnavatelé a zástupci ministerstev dohodli, že se podniky budou moci zapojit do testování antigenními testy, které se hradí ze zdravotního pojištění. Zbývá však vyřešit způsob, jak testování v podnicích uzpůsobit platným předpisům.

Není tak jasné, zda se naplní očekávání podniků, že se testování zaměstnanců rozjede ještě v únoru, jak firmy doufaly.

Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje ministerstvo ujišťovalo, že jsou hlavní překážky k testování v podnicích odstraněny. „Máme ústní dohodu, že do konce týdne vydají jednotný metodický pokyn, hlavně pro praktické lékaře a zdravotní pojišťovny. Míč je zcela na straně ministerstva,“ řekl Rafaj pro Seznam Zprávy.

 Plošné testování na COVID-19 ve firmách jde přizpůsobit samotestováním či antigenním testem

Od 18. prosince loňského roku je účinné mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 47828/2020-10/MIN/KAN (dále jen „mimořádné opatření MZ“), které upravuje plošné provádění POC antigenních testů u všech osob, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v České republice. V současné době lze na základě následných změn tohoto mimořádného opatření MZ provést POC antigenní test jednou za tři dny a je plně použitelné i pro potřeby testování zaměstnanců společností sídlících v České republice. Přímo z mimořádného opatření MZ plynou následující podmínky provádění testování, které musí poskytovatel zdravotních služeb splňovat, aby mu mohl být POC antigenní test následně příslušnou zdravotní pojišťovnou zaměstnance uhrazen.

1. Seznam antigenních testů, pro které vydalo Ministerstvo zdravotnictví výjimku podle § 4 odst. 8 nařízení vlády
č. 56/2015 Sb., je z dispozici zde

2. Kdo může POC antigenní test provádět?

Plošné testování prostřednictvím antigenních testů ve smyslu mimořádného opatření probíhá v garantované síti antigenních odběrových center (dále jen též „AOC“) a dále v sekundární síti AOC u dalších poskytovatelů zdravotních služeb doplňujících garantovanou síť AOC.

Do garantované sítě AOC jsou zařazeni:

• stávající poskytovatelé s nasmlouvanou odborností 955 – odběrové centrum, kterým byla nasmlouvána odbornosti 958 – antigenní odběrové centrum,

• stávající poskytovatelé s nasmlouvanou odborností 957 – odběrové místo, kterým byla nasmlouvána odbornosti 958 – antigenní odběrové centrum,

• poskytovatelé zdravotních služeb, kteří požádali o zařazení do sítě poskytovatelů odbornosti 958 – antigenní odběrové centrum a splňují níže uvedené podmínky pro samostatné pracoviště AOC.

Sekundární síť poskytovatelů zdravotních služeb doplňujících garantovanou síť AOC tvoří všichni smluvní i nesmluvní poskytovatelé zdravotních služeb:

a) kteří mají zájem podílet se na plošném testování osob dle výše uvedeného mimořádného opatření,

b) kteří jsou napojení na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR (ISIN) a plní všechna povinná a jednotná hlášení,

c) kteří zajistí testování prostřednictvím POC antigenního testu zdravotnickým pracovníkem.

Bližší informace lze nalézt v opatření Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Všichni výše uvedení poskytovatelé zdravotních služeb jsou oprávněni provádět rovněž testování zaměstnanců společností sídlících v ČR.

3. Jaké podmínky musí poskytovatel zdravotní služeb provádějící testování splňovat?

a) Často se bude jednat o poskytovatele zdravotních služeb, který nemá v oprávnění k poskytování zdravotních služeb uvedeno místo poskytování tam, kde bude prováděno samotné testování zaměstnanců (např. v areálu společnosti). V takovém případě je nezbytné požádat příslušný krajský úřad o vydání povolení podle § 11a zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, za účelem poskytování preventivní péče zaměřené na předcházení onemocnění a jeho včasné rozpoznání mimo místo poskytování zdravotních služeb.

b) V případě, kdy POC antigenní testování provádí poskytovatel zdravotních služeb, který není ve smluvním vztahu se zdravotní pojišťovnou, je nezbytné kontaktovat tuto zdravotní pojišťovnu a podat žádost o možnost provádění a vykazování antigenního testování, tedy o přidělení identifikačního čísla zařízení (IČZ). Např. VZP ČR zřídila pro tyto účely e-mailovou adresu testovani_covid@vzp.cz.

c) Provádění testů musí být realizováno na náležité odborné úrovni. Antigenní testy pro detekci antigenu SARS-CoV-2 proto musí mít CE IVD certifikaci a současně s tím deklarovanou citlivost nejméně 90 % a specificitu nejméně 97 %. Pořízení antigenních testů si zajišťují jednotliví poskytovatelé zdravotních služeb. Poskytovatel pro případnou kontrolu zdravotní pojišťovny archivuje doklady o nákupu testu a doklad o tom, že při testování byla použita testovací sada splňující uvedená kvalitativní kritéria.

d) Poskytovatel zdravotních služeb je povinen hlásit elektronicky informaci o každém výsledku POC antigenního testu, popřípadě následně provedeného konfirmačního testu metodou RT-PCR do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN). Přístup do ISIN byl Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) zřízen všem poskytovatelům zdravotních služeb bez výjimky. Poskytovatelé obdrželi od ÚZIS e-mail (pozn. na kontaktní adresu, kterou používají poskytovatelé pro odesílání výkazů) s odkazem pro zadávání žádanek a výsledků POC testů (blíže viz odkaz na stránkách ÚZIS).

e) Poskytovatel zdravotních služeb je povinen v případě zjištění pozitivity POC antigenního testu, konfirmovat tuto skutečnost buď sám prostřednictvím RT-PCR testu, nebo v případě, kdy test RT-PCR neprovádí, indikovat jej elektronickou žádankou u pracoviště, které tento test příslušné osobě provede.

f) Poskytovatel zdravotních služeb je povinen neprodleně oznámit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví skutečnost, že testovaná osoba s klinickými příznaky onemocnění covid-19 byla pozitivně testována POC antigenním testem, nebo že testovaná osoba bez klinických příznaků onemocnění covid-19 byla pozitivně testována POC antigenním testem a byl jí následně proveden konfirmační test RT-PCR na přítomnost viru SARS-CoV-2 s pozitivním výsledkem. Pokud se zároveň jedná o poskytovatele zdravotních služeb, který je k tomu oprávněn, je povinen osobě s pozitivním výsledkem testu nařídit izolaci.

Podrobnosti týkající se provádění POC antigenních testů a povinností s tím spojených lze nalézt v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví (je nadále platné s aktualizovanou frekvencí provedení testu jednou za 3 dny).

Při splnění výše uvedených podmínek je provedení POC antigenního testu poskytovateli zdravotních služeb uhrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Podrobné podmínky pro vykazování výkonu POC antigenního testování obsahuje výše uvedené organizační opatření VZP ČR č. 54/2020.

Výše úhrady výkonu provedení POC antigenního testu činí 350,72 Kč. Výkon obsahuje kompletní činnosti realizované v rámci provádění výkonu, kterými jsou odběr biologického materiálu, zpracování vzorku, testovací sada – antigenní test, vyhodnocení testu, osobní ochranné prostředky a zápis do ISIN.

4. Základní příklady, k nimž může v praxi při provádění POC antigenních testů pro společnosti sídlící v ČR docházet.

a) V případě testování zaměstnanců společností sídlících v ČR může testování provádět přímo poskytovatel pracovně-lékařských služeb. Pokud má místo poskytování zdravotních služeb přímo v areálu podniku a zároveň je smluvním poskytovatelem zdravotní pojišťovny (zdravotních pojišťoven), může při splnění výše uvedených podmínek vykazovat příslušný výkon zdravotní pojišťovně automaticky a bude mu uhrazen.

b) Bude-li se jednat o poskytovatele pracovně-lékařských služeb, který nemá sídlo přímo v areálu podniku, musí požádat příslušný krajský úřad o vydání povolení k poskytování zdravotních služeb mimo zdravotnické zařízení podle § 11a zákona o zdravotních službách. U nesmluvního poskytovatele zdravotních sužeb, je nutné požádat zdravotní pojišťovny o přidělení identifikačního čísla zařízení (IČZ) a identifikačního čísla pracoviště (IČP).

c) U poskytovatelů, kteří u zaměstnavatele neprovádějí pracovně-lékařské služby, platí v zásadě výše uvedené. Lze doporučit, aby případné dohody o POC antigenním testování byly uzavírány především se smluvními poskytovateli zdravotních služeb, čímž odpadne nadbytečná administrativa a tito poskytovatelé mohou automaticky vykazovat výkon POC antigenního testování zdravotní pojišťovně. V naprosté většině případů pak bude třeba žádat o vydání povolení podle § 11a zákona o zdravotních službách.

d) V neposlední řadě poté nic nevylučuje, aby zaměstnavatel dohodnul a zorganizoval testování zaměstnanců přímo u smluvního poskytovatele zdravotních služeb, který působí v blízkosti jeho podniku.

 

Algoritmus-testování-ve-firmách-antigenními-testy-s-možností-samotestování-a-konfirmací-metodou-RT-PCR

 

zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/informace-k-moznostem-testovani-zamestnancu-spolecnosti-sidlicich-v-cr-na-pritomnost-onemocneni-covid-19-prostrednictvim-poc-antigennich-testu-hrazenych-z-verejneho-zdravotniho-pojisteni/

Zpět do obchodu

Reference

 

KDE NÁS NAJDETE

DOPRAVA A PLATBA

 

ZNÁTE NÁS Z WEBU

 

Obchodní podmínky | Reklamace a záruka | Velkoobchod | Kontakty